Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In dit privacystatement leggen wij uit op welke wijze Convectis voldoet aan de verplichtingen die uit de AVG voortvloeien.

Verwerkingsverantwoordelijk

Voor Convectis en gelieerde bedrijfsonderdelen is, tenzij anders aangegeven, Convectis BV, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bezoekadres:

Aderpolderweg 25
2807 KL Gouda
Telefoon: +31(0)882102200
Email: info@convectis.nl

Welke gegevens verwerkt Convectis?

Wanneer u of uw werkgever een dienst bij Convectis aanvraagt of afneemt, vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u of uw werkgever rechtstreeks aan ons.

Welke gegevens we van u verwerken is afhankelijk van het contact dat we met u hebben:

 • Als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij u uw contactgegevens op te geven zodat wij de verlangde informatie aan u kunnen sturen.
 • Als u een klantrelatie wordt, hebben wij in ieder geval contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) nodig. Deze gegevens gebruiken wij voor uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden die wij voor u verrichten kunnen we meer gegevens verwerken.
 • Als u bij ons solliciteert of u zich wilt aansluiten vragen we u om uw cv en mogelijk andere persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren we maximaal 2 weken nadat u bij ons heeft gesolliciteerd en de procedure is afgerond.

 

Waarom verwerkt Convectis persoonsgegevens?

De doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

 1. Uitvoering van een overeenkomst
  We gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. We kunnen uw gegevens gebruiken om diensten en producten te leveren en te beheren.
 2. Marketing
  We houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen. Dat doet Convectis bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven of via social media.

Eventuele nieuwsbrieven versturen wij rechtstreeks of met Mailchimp. De gegevens die we daarmee verwerken dienen enkel om te beoordelen of een ontvanger de nieuwsbrief opent en voor statistische doeleinden.

Door middel van onze website verwerken we geen andere persoonsgegevens dan IP-adressen. Deze dienen enkel een functioneel doel en om het bezoek aan de website te optimaliseren, alsmede voor statistische doeleinden.

Grondslagen

Convectis verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande grondslagen:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijk verplichting
 • Toestemming

Convectis vraagt alleen om toestemming als dat nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u uw toestemming op ieder moment weer intrekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via de hierboven genoemde gegevens. Dit kan telefonisch of via email. In onze nieuwsbrieven vermelden we hiervoor de mogelijkheid om u af te melden.

Hoe komt Convectis aan uw gegevens?

In nagenoeg alle gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van u. Naast de informatie die wij van u krijgen, kunnen we ook gegevens van derden ontvangen en verwerken, bijvoorbeeld van uw werkgever, opdrachtgever of de gegevens die beschikbaar zijn in bronnen die openbaar toegankelijk zijn zoals bijvoorbeeld het handelsregister bij de KvK.

Hoe gaat Convectis om met uw gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen. Dat betekent dat wij maatregelen hebben genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Convectis. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Dit gaat om maatregelen om onze IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Alleen personen die geautoriseerd zijn kunnen uw gegevens inzien en verwerken. Concreet betekent dat alleen medewerkers en associés toegang tot persoonsgegevens hebben voor zover zij daartoe zijn geautoriseerd en een verklaring hebben afgelegd dat zij vertrouwelijk met die gegevens omgaan.

We leggen in ons verwerkingsregister vast van welke bronnen we welke gegevens hebben ontvangen.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. Dossiers voor klanten bewaren we maximaal 7 jaar na het beëindigen van de relatie. Mocht u hier specifieke vragen over hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Delen van gegevens?

Convectis verstrekt  in beginsel geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of Convectis daartoe verplicht is op grond van de wet. In de volgende gevallen is dit aan de orde:

Dienstverleners en bedrijven waar we mee samenwerken.

 • Wij schakelen soms andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de overeenkomst die wij met u hebben.  Dit zijn bijvoorbeeld juridische specialisten, octrooigemachtigden, advocaten, andere financiële specialisten, strategieadviseurs, etc.
 • Wij besteden in enkele gevallen de verwerking van persoonsgegevens uit aan derde partijen, bijvoorbeeld IT dienstverleners. Deze dienstverleners zijn aan te merken als verwerker. Zij hebben geen zelfstandige zeggenschap over de persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening aan de IT dienstverlener ter beschikking wordt gesteld. Convectis blijft in die gevallen verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van uw gegevens.

Overheid

In enkele gevallen zijn  wij wettelijk verplicht persoonsgegevens door te geven aan de overheid. Denk daarbij aan de Belastingdienst, UWV, Justitie of toezichthouders.

Uw rechten 

Gegevens inzien of verbeteren

U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om gegevens te laten aanpassen of verwijderen. U kunt hiervoor  langs de bovengenoemde kanalen (o.a. email) contact met ons opnemen. Wij stellen controlevragen om u te identificeren. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.

Het recht om ‘vergeten te worden’.

In een aantal gevallen en onder voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen. Dit is het geval indien:

 1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 2. u de toestemming voor het verwerken heeft ingetrokken;
 3. uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
 4. er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen;

 Beperking van de verwerking

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking.

Overdracht van de gegevens

U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten of op basis van uw toestemming. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij van u zelf hebben ontvangen en niet om gegevens die wij van derden hebben ontvangen. Hiermee bent  u in staat om de door u verstrekte gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.

Aanpassing privacy statement

Convectis kan dit privacy statement op ieder moment  aanpassen. Wij raden u daarom aan dit privacy statement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.

Dit privacy statement van Convectis is voor het laatste aangepast op 12 september 2019.