“Ondernemen is risico nemen”,

maar het is natuurlijk niet uw bedoeling dat die risico’s de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen. En met u, zullen andere belanghebbenden (stakeholders) dat ook niet willen.

Omgekeerd betekent dat niet dat u alle risico’s zult vermijden. Integendeel, bepaalde risico’s kiest u als ondernemer bewust. Juist omdat het managen van die risico’s een “kerncompetentie” van uw onderneming is. Uw wijze van – bewust of onbewust- omgaan met de risico’s, heeft immers geleid tot de onderneming zoals die er nu staat. Daarmee is uw onderneming beter dan andere partijen in staat de risico’s op zich te nemen. Dit nu kan uw onderneming een beslissend onderscheid geven. En dat levert u klanten op. Juist omdat u uw vak goed beheerst.

Goed risicobeheer

Het is daarom zeer waarschijnlijk dat u allang doet aan een goed risicobeheer; het maakt simpelweg deel uit van uw dagelijks handelen en ondernemen.

Tegelijkertijd zou uw aanpak van risicobeheer onvoldoende zichtbaar kunnen zijn, bijvoorbeeld in de ogen van uw financiers. Natuurlijk kan er ook meer aan de hand zijn en dus sprake zijn van risico’s die extra aandacht behoeven. En soms kan er sprake zijn van een situatie waarin de continuïteit van uw onderneming op het spel staat.

Dat betekent overigens niet dat u nóg een functionaris aan moet stellen;wel dat het risicobeheer in kaart wordt gebracht.

Wij staan u graag bij met een op uw onderneming toegesneden aanpak.

Precovery & Recovery

In die gevallen waarin de continuïteit van een project, proces of zelfs de gehele onderneming op het spel staat, is het zaak zo spoedig mogelijk krachtige maatregelen te treffen.

In geval van –dreigende- continuïteitsproblemen is het noodzakelijk een geloofwaardig herstel- of overlevingsplan op te stellen:

Gaat het om een vijf-voor-twaalf-situatie dan is urgent ingrijpen noodzakelijk. Wij bieden u daarvoor onze “recovery aanpak”.

Als u nog wel tijdig maatregelen kunt treffen, beschikken wij over ons Precovery plan. De kern daarbij is ook dan dat u niet vroeg genoeg kunt zijn.

Bestuurders reageren helaas vaak (te) laat op signalen, waardoor het moeilijker wordt om (zelfstandig) tot herstel (Precovery) te komen. In het geval dat u als management nog tijdig een dergelijk Precovery plan weet op te stellen, zal dit uw geloofwaardigheid bij diverse stakeholders, waaronder ook bijvoorbeeld uw bankier, zeer ten goede komen.

Vergroot de kansen op herstel

Een dergelijk plan vergroot de kansen op herstel of overleven sterk, omdat het eenduidig de te nemen maatregelen weergeeft. Die eenduidigheid van maatregelen is noodzakelijk om te communiceren met alle belanghebbenden. Denk daarbij aan personeel, leveranciers, afnemers en financiers. Alleen zo komt u tot het vertrouwensherstel dat u nodig heeft voor een succesvolle herstructurering.

Een herstelplan is toekomstgericht en toont het perspectief van de onderneming aan. Zo geeft u daadwerkelijk en duidelijk richting aan de keuzes die gemaakt moeten worden ten aanzien van uw strategie (product-markt-combinaties), personele -, management – en organisatorische ingrepen, afspraken met leveranciers en afnemers, financiering van de onderneming, financiële – en andere managementinformatie en natuurlijk de te behalen financiële resultaten.

Wij helpen en ondersteunen u bij het:

 • opstellen van een herstelplan;
 • voeren van gesprekken en onderhandelen met stakeholders inclusief huidige – en eventuele toekomstige – bankiers en financiers;
 • vinden en voeren van gesprekken met eventuele strategische partners en (risicodragend) vermogensverschaffers/investeerders;
 • uitvoeren van geplande acties.

In een persoonlijk gesprek lichten wij één en ander graag toe. Voor urgente gevallen maken wij vanzelfsprekend op zéér korte termijn tijd om met u om tafel te gaan.

Risicomanagement

Convectis kan uw risicobeheer inzichtelijk maken. Allereerst voor uzelf en in de tweede plaats voor andere belanghebbenden, bijvoorbeeld financiers. En natuurlijk doen wij, als dat nodig is, concrete verbetervoorstellen passend bij uw onderneming. Vaak volstaat al een aantal simpele maatregelen die handig worden ingepast in de bestaande organisatie.

Onze aanpak bestaat op hoofdlijnen uit de volgende stappen:

 • identificeren en groeperen van de risico’s;
 • het bepalen van een rangorde naar gelang de kans dat deze risico’s zich voordoen;
 • en vaststellen van de mogelijke gevolgen voor uw bedrijf (risico scan);
 • kiezen van de aanpak per risicocategorie (strategisch, operationeel, financieel, (non)compliance);
 • bepalen hoe deze aanpak het best aansluit op uw onderneming, bij voorkeur door integratie in het primaire bedrijfsproces;
 • aanwijzen wie verantwoordelijk is voor een specifiek bedrijfsproces en de bijbehorende risico’s;
 • afspreken hoe de leiding zicht krijgt en houdt op belangrijke risico’s;
 • vaststellen hoe u de effectiviteit van de gekozen benadering periodiek kunt evalueren;
 • bepalen hoe voortdurend stapsgewijs verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, nieuwe risico’s worden vroegtijdig gesignaleerd waardoor zij de aandacht krijgen die zij verdienen.

Bovenstaande elementen kunnen door ons worden gebundeld in een risk management plan, dat uw aanpak voor uzelf en alle betrokkenen inzichtelijk maakt.