Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, overeenkomsten van (interim) opdrachten en andere akten tussen Convectis BV en Opdrachtgevers.

 1. Definities
 1. Adviseur/interim-directeur: degene die door Convectis ter beschikking wordt gesteld en die de opdracht feitelijk uitvoert
 2. Convectis: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Convectis BV, Handelsregister (KvK) 30287422; BTW-nummer: NL8223.94.492.B01, welke vennootschap in de hoedanigheid van opdrachtnemer optreedt.
 3. Opdracht: elke akte waarin een overeenkomst tot opdracht is vastgelegd tussen opdrachtgever en Convectis alsmede daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt.
 4. Opdrachtgever: de partij aan wie Convectis een aanbieding heeft gedaan of met wie een overeenkomst is aangegaan. Als opdrachtgever treedt op de organisatie die de adviseur/interim- directeur benoemt.

      2. Grondslagen

 1. Offertes, voorstellen en dergelijke van Convectis zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Convectis zal de door haar uit te voeren opdracht naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverbintenis”, omdat het bereiken van beoogde resultaten niet kan worden gegarandeerd.
 1. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
 1. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Convectis nodig heeft.
 2. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Convectis betrokken (zullen) zijn.
 3. De opdrachtgever stelt zo nodig kosteloos adequate secretariële ondersteuning aan ter beschikking.
 4. De opdrachtgever verschaft op de locatie van de opdrachtgever kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of internetaansluiting, evenals de nodige middelen om van buiten via internet toegang te verschaffen tot het eigen netwerk en /of ICT omgeving van zowel de opdrachtgever als van Convectis.
 1. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Convectis geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 1. Personeel

Wijziging adviseur/interim-directeur

 1. Convectis kan na overleg met de opdrachtgever de uitvoerende adviseur/interim-directeur wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van de adviseur/interim-directeur kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Convectis plaatsvinden. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal Convectis dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
 2. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Convectis de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

 1. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.
 1. Tarieven en kosten van de opdracht
 1. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen wordt het honorarium berekend op basis van een uurtarief. Reistijd wordt niet in rekening gebracht, tenzij de reistijd vice versa meer dan één uur bedraagt.
 2. Indien de werkzaamheden -op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever- worden verricht op zondagen of feestdagen geldt een opslag van 100%. Bij werkzaamheden verricht op zaterdagen geldt een opslag van 50%. Bij werkzaamheden verricht tussen 18:00 uur en 07:00 uur de volgende dag, geldt en opslag van 25%.
 3. Reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten zijn niet in het tarief inbegrepen en deze zullen afzonderlijk worden berekend.
 4. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Convectis noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. Convectis mag haar tarieven in ieder geval een keer per jaar per 1 januari van het opvolgende jaar steeds met 5% aanpassen.
 1. Betalingsvoorwaarden
 1. Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling van de declaratie dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij niet-tijdige betaling komen alle kosten veroorzaakt door gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incasso voor rekening van de nalatige opdrachtgever.
 2. Zodra een opdracht is verleend, is Convectis gerechtigd om een voorschotdeclaratie in te dienen voor een bedrag dat overeenkomt met een honorarium gelijk aan het dagtarief dat verschuldigd zou zijn over een periode van 2 maanden. Het voorschot is niet-terugvorderbaar en dient te zijn betaald voordat de adviseur/interim-directeur met de uitvoering van de opdracht begint.
 3. Na die vervaldag wordt een vertragingsrente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Convectis met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. De vertragingsrente wordt gebaseerd op het 3-maandseuribortarief met een opslag van 9% per jaar.
 4. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 5. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).
 1. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

 1. Duur en afsluiting van de opdracht
 1. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van de adviseur/interim-directeur worden beïnvloedt door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Convectis verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Convectis kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.
 2. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Convectis hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
 1. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
 1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
 2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Convectis vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie, die overeenkomt met een bedrag gelijk aan het over tweemanden verschuldigde honorarium, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Wanneer de opdracht minder dan twee maanden in aangevangen dan wordt uitgegaan van een bedrag dat overeenkomt met een honorarium gelijk aan het dagtarief dat verschuldigd zou zijn over een periode van 2 maanden.
 3. Convectis mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Convectis behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
 4. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
 1. Intellectueel eigendom
 1. Rapporten, presentaties, en andere documenten, alsmede modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, in een advies of anderszins zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Convectis. Openbaarmaking door opdrachtgever kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Convectis.
 2. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorafgaande van overeenkomstige toepassing.
 3. Convectis mag opdrachtgever als zodanig noemen en vermelden in haar uitingen. Tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, mag Convectis daarbij gebruik maken van handelsnamen en logo’s van opdrachtgever.
 1. Vertrouwelijkheid
 1. Convectis is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Convectis zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Convectis aan derden geen mededeling doen over de aanpak, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.
 2. Geheimhouding geldt niet voor die informatie die als algemeen bekend verondersteld mag worden, door de opdrachtgever zelf eerder naar buiten is gebracht of die via andere wijze tot kennis is gebracht aan Convectis.
 3. Convectis mag door middel van publicaties van de tijdens de opdracht verkregen kennis en ervaring openbaar maken. Daarbij zal Convectis opdrachtgever tijdig informeren. Indien opdrachtgever daartegen bezwaar mocht hebben dient hij dit onverwijld en schriftelijk aan Convectis mee te delen.
 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. Convectis is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Convectis van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Convectis voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen, voor zover dit door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Convectis wordt uitgekeerd. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste vier maanden.
 2. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
 3. De opdrachtgever draagt ervoor zorg dat Convectis en de adviseur/interim-directeur als verzekerde worden opgenomen op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van de opdracht- gever. Indien de opdrachtgever niet beschikt over een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zal hij Convectis en de adviseur/interim-directeur vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid uit dien hoofde.
 1. Slotbepalingen
 1. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk door Convectis zijn aanvaard. Ondertekening door Convectis van documenten van opdrachtgever waarop diens algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding.
 2. Convectis behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen. Convectis zal opdrachtgevers hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stelen. Indien Convectis niet binnen twee weken na verzending van deze schriftelijke kennisgeving van de opdrachtgever een schriftelijke bericht heeft ontvangen dat deze niet met de wijziging instemt, dan zullen de gewijzigde algemene voorwaarden in de plaats treden van de tot dat moment geldende algemene voorwaarden. Indien Convectis binnen twee weken na het verzenden van de kennisgeving schriftelijk bericht van de opdrachtgever heeft ontvangen dat deze niet met de wijzigingen instemt, zullen de bestaande algemene voorwaarden tussen partijen blijven gelden.
 3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze in een door Convectis en opdrachtgever ondertekende akte zijn vastgelegd.
 4. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 5. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.