Precovery & Recovery

In die gevallen waarin de continuïteit van een project, proces of zelfs de gehele onderneming op het spel staat, is het zaak zo spoedig mogelijk krachtige maatregelen te treffen.

In geval van –dreigende- continuïteitsproblemen is het noodzakelijk een geloofwaardig herstel- of overlevingsplan op te stellen:

Gaat het om een vijf-voor-twaalf-situatie dan is urgent ingrijpen noodzakelijk. Wij bieden u daarvoor onze “recovery aanpak”.

Als u nog wel tijdig maatregelen kunt treffen, beschikken wij over ons Precovery plan. De kern daarbij is ook dan dat u niet vroeg genoeg kunt zijn.

Bestuurders reageren helaas vaak (te) laat op signalen, waardoor het moeilijker wordt om (zelfstandig) tot herstel (Precovery) te komen. In het geval dat u als management nog tijdig een dergelijk Precovery plan weet op te stellen, zal dit uw geloofwaardigheid bij diverse stakeholders, waaronder ook bijvoorbeeld uw bankier, zeer ten goede komen.

Een dergelijk plan vergroot de kansen op herstel of overleven sterk, omdat het eenduidig de te nemen maatregelen weergeeft. Die eenduidigheid van maatregelen is noodzakelijk om te communiceren met alle belanghebbenden. Denk daarbij aan personeel, leveranciers, afnemers en financiers. Alleen zo komt u tot het vertrouwensherstel dat u nodig heeft voor een succesvolle herstructurering.

Een herstelplan is toekomstgericht en toont het perspectief van de onderneming aan. Zo geeft u daadwerkelijk en duidelijk richting aan de keuzes die gemaakt moeten worden ten aanzien van uw strategie (product-markt-combinaties), personele -, management – en organisatorische ingrepen, afspraken met leveranciers en afnemers, financiering van de onderneming, financiële – en andere managementinformatie en natuurlijk de te behalen financiële resultaten.

Wij helpen en ondersteunen u bij het:

  • opstellen van een herstelplan;
  • voeren van gesprekken en onderhandelen met stakeholders inclusief huidige – en eventuele toekomstige – bankiers en financiers;
  • vinden en voeren van gesprekken met eventuele strategische partners en (risicodragend) vermogensverschaffers/investeerders;
  • uitvoeren van geplande acties.

In een persoonlijk gesprek lichten wij één en ander graag toe. Voor urgente gevallen maken wij vanzelfsprekend op zéér korte termijn tijd om met u om tafel te gaan.